آرزو

 خورنا –عصر دیروز نیروهای تروریست با حمله به منطقه ی بین الحرمین واقع در جاده ساحلی شرقی کیانپارس حمله کردند و توسط نیروهایی به رهبری کودکان مبتلا به سرطان اما بسیاز توانمند سرکوب شدند.! محمد طاها ، مهدی ، مرتضی ، حسین چهار کودک مبتلا به سرطان آرزوی کوماندو ، سرهنگ و تک تیر اندازشدن را داشتند. یک…