آرد خوزستان

خورنا: دبير انجمن صنفي كارخانجات آرد خوزستان گفت: توليد آرد در كارخانجات استان روز به روز در حال كاهش است؛ به طوري كه اكنون اين كارخانه‌ها با ظرفيت 40 درصدي كار مي‌كنند. حسنعلي نويدي عنوان‌كرد: در ماه‌هاي اخير ميانگين توليد آرد از 40 هزار تن كمتر شده است. وي افزود: كل توليد آرد كارخانه‌هاي خوزستان در مردادماه 38 هزار تن بود در حالي كه ظرفيت اسمي كليه كارخانجات آرد استان 182 هزار تن در ماه است. دبير انجمن صنفي كارخانجات آرد خوزستان بيان‌كرد: زماني كه توزيع آرد، سهميه‌بندي شد ميزان توليد نيز پايين آمد. چند وقتي است كه شركت… در ادامه بخوانید