آرد خوزستان

37
خورنا: دبير انجمن صنفي كارخانجات آرد خوزستان گفت: توليد آرد در كارخانجات استان روز به روز در حال كاهش است؛ به طوري كه اكنون اين كارخانه‌ها با ظرفيت 40 درصدي كار مي‌كنند. حسنعلي نويدي عنوان‌كرد: در ماه‌هاي اخير ميانگين…