آرد خوزستان

خورنا: دبير انجمن صنفي كارخانجات آرد خوزستان گفت: توليد آرد در كارخانجات استان روز به روز در حال كاهش است؛ به طوري كه اكنون اين كارخانه‌ها با ظرفيت 40 درصدي كار مي‌كنند. حسنعلي نويدي عنوان‌كرد: در ماه‌هاي اخير ميانگين توليد آرد از 40 هزار تن كمتر شده است. وي افزود: كل توليد آرد كارخانه‌هاي خوزستان در مردادماه 38 هزار…