آذين بندي و چراغاني شهر در اعياد شعبانيه

12
خورنا : شهردار انديمشك از آذين بندي و چراغاني اين شهر در خجسته اعياد سعيد شعبانيه خبر داد / به گزارش روابط عمومي محمد شريفي مقدم گفت : اين كار با همكاري روابط عمومي ، تاسيسات و نواحي شش…