آثار و محوطه تاریخی شوش

37
خورنا: رئیس پایگاه محوطه تاریخی شوش گفت: در حال حاضر یکی از مهمترین موضوعات پیش‌روی، حفاظت صحیح آثار تاریخی محوطه است. محمدحسین ارسطوزاده اظهار کرد: ارزش‌های تاریخی و فرهنگی محوطه تاریخی شوش برکسی پوشیده نیست، این محوطه نه تنها…