آتش نشان

IMG12062378

چالش های آتش نشان شدن یک زن در اهواز

خورنا  آتش نشانان کار سخت و طاقت فرسایی دارند به گونه ای که حتی مردان هم در بسیاری مواقع مورد انتخاب قرار نمی گیرد…