آتش سوزی پتروشیمی آبادان

خورنا: با تلاش نیروهای آتش‌نشانی آتش‌سوزی پتروشیمی آبادان مهار شد. با تلاش نیروهای آتش نشانی در کمتر از 45 دقیقه آتش سوزی پتروشیمی آبادان مهار شد. آتش سوزی در انبار کاتالیست پتروشیمی صورت گرفته بود که با دخالت به موقع تیم…