آب شور خوزستان

مدیر کنترل کیفیت و بهداشت آبفا خوزستان

خورنا  مدیر کنترل کیفیت و بهداشت آبفا خوزستان از انجام آزمایش‌های میکروبی، بیولوژیکی و آنالیزهای شیمیایی در تمام شهرهای استان بصورت روزانه خبر داد. «ملک تاج اسکندری مکوند» با اعلام این مطلب افزود: نظارت بر بهداشت آب شرب، شامل دو بخش آزمایشگاه‌ها و کنترل کیفی ۵۶ شهر استان است که آنالیزهای شیمیایی، بیولوژیکی و میکروبی شهرهایی که آزمایشگاه ندارند در آزمایشگاه ستاد و سایر شهر‌ها خود آنالیزهای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژی و میکروبی را انجام می‌دهند. وی آبادان، خرمشهر، دزفول، ایذه، شوشتر، ماهشهر، بهبهان، امیدیه و سوسنگرد از جمله شهرهای مجهز به آزمایشگاه در سطح استان عنوان کرد. اسکندری مکوند متذکر شد: آزمایشگاه… در ادامه بخوانید