آب شور خوزستان

آب کشاورزی

مدیر کنترل کیفیت و بهداشت آبفا خوزستان

خورنا  مدیر کنترل کیفیت و بهداشت آبفا خوزستان از انجام آزمایش‌های میکروبی، بیولوژیکی و آنالیزهای شیمیایی در تمام شهرهای استان بصورت روزانه خبر داد. «ملک…