آب شرب چمران

خورنا – مرتضی عساکره : به گزارش خبرنگار ما از شهر چمران آب شرب منطقه کوی عمار اسفناک است .این در حالی است که مسیر لوله کشی آب شرب آن منطقه(جنب اداره ابفا) از جوی های رور بازی که جهت دفع پسماندفاضلاب است عبور میکند. عبدالناصر عساکره یکی از شهروندان این منطقه به خبرنگار ما گفت مسیر عبور شبکه آب شرب این منطقه به علت فرسوده بودن لوله ها تمام آن شکسته شده و آب جوی همراه با آب شرب یکی شده و ما مجبور به استفاده از ان هستیم . رضا ناصری شهروند دیگری چمرانی گفت از مسولین… در ادامه بخوانید