آب شرب شهری

خورنا: مدیر گروه بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: نمونه گیری های اسفندماه پارسال و فروردین ماه امسال نشان از آن دارد که میزان کلر باقی مانده در آب شرب شهری اروندکنار در حد صفر است. جعفر ربیهاوی با تاکید بر نامطلوب بودن آب شرب اروندکنار افزود: در نمونه گیریهای انجام شد نسبت کلر باقی مانده در آب…