آب شرب بندر امام خمینی

خورنا: رییس اداره آب و فاضلاب بندر امام، از بهره مندی افزون بر 650خانوار در این شهر از نعمت آب آشامیدنی بهداشتی و سالم از آغاز امسال تاکنون خبر داد. به گزارش ایرنا از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب خوزستان، ˈابراهیم علوانیˈ اظهار کرد: همچنین در طول سه سال اخیر بیش از هفت…