آب شرب آبادان

خورنا: عکس های زیر را یکی از مخاطبان به نام سجاد  ارسال کرده و در توضیح آن نوشته است: “روز شنبه آب مناطقی از ذوالفقاری به مدت چهار ساعت قطع شد. بعد هم که اب امد تا مدتی به این صورت بود که در عکس ها می بینید!”