آب آلوده

خورنا/ جعفر ربیهاوی امروز در  آبادان با اشاره به نقش نظارتی دانشکده علوم پزشکی آبادان بر امر تأمین و توزیع آب آشامیدنی در شهرستان‌های تابعه این دانشکده اظهار کرد: برداشت یکهزار و ۹۴۷ نمونه به منظور کنترل کیفیت میکروبی آب مناطق شهری و روستایی در شش ماهه ابتدایی سال ۹۳ صورت گرفته است. وی اضافه کرد: از این تعداد بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ نمونه تعداد یک‌هزار و ۲۴۳ نمونه در مناطق شهری و ۷۰۴ نمونه در مناطق روستایی برداشت شده که ۲۶ نمونه از آنها متعلق به مراکز خصوصی همانند آب شیرین‌کن‌ها بوده است. مدیر گروه بهداشت محیط… در ادامه بخوانید