آب آلوده

خورنا/ جعفر ربیهاوی امروز در  آبادان با اشاره به نقش نظارتی دانشکده علوم پزشکی آبادان بر امر تأمین و توزیع آب آشامیدنی در شهرستان‌های تابعه این دانشکده اظهار کرد: برداشت یکهزار و ۹۴۷ نمونه به منظور کنترل کیفیت میکروبی آب مناطق شهری و روستایی در شش ماهه ابتدایی سال ۹۳ صورت گرفته است. وی اضافه کرد: از این تعداد…