آبیاری

خورنا|احمدرضارستمی: در جلسه بررسی وضعیت آب شرب و کشاورزی بخش مرکزی اهواز، مصطفی شبه، معاون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان در ارتباط با بحث تامین آب کشاورزی از نهر لشکرآباد گفت: همانطور که استحضار دارید، این نهر بعنوان یک نهر خاکی، طولی برابر با ۶۰ کیلومتر دارا می‌باشد که از آن در حدود…