آبیاری

خورنا|احمدرضارستمی: در جلسه بررسی وضعیت آب شرب و کشاورزی بخش مرکزی اهواز، مصطفی شبه، معاون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان در ارتباط با بحث تامین آب کشاورزی از نهر لشکرآباد گفت: همانطور که استحضار دارید، این نهر بعنوان یک نهر خاکی، طولی برابر با ۶۰ کیلومتر دارا می‌باشد که از آن در حدود ۱۲۱ نهر سنتی منشعب می‌شود که اراضی تحت پوشش خود را تأمین آب می‌کند. وی تصریح کرد: با مراجعه به سطوح کشت شده اراضی که آبخور این نهر هستند، مشاهده می‌کنیم که سال ۸۷ سطوح زیر کشت تابستانه این نهر برابر… در ادامه بخوانید