آبفا دزفول

خورنا: فرهاد جاموسی عضو شورای اسلامی شهر دزفول طی گفت و گویی تفصیلی با خبرنگار روناش ، طرح های این شورا برای خدمت رسانی به شهروندان دزفول را تشریح ، و سخنانی جالب نیز در انتقاد به برخی مسئولین محلی مطرح نمود. وی که عضو کمیسیون هفت نفره خدمات شورای شهر نیز می باشد ، نخست از ۲۱…