آبشار شوشتر

خورنا: معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ديروز در حاشيه بازديد از آثار تاريخي شهر شوشتر از مرمت و احياي آبشارهاي ثبت جهاني…