آبشار شوشتر

37
خورنا: معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ديروز در حاشيه بازديد از آثار تاريخي شهر شوشتر از مرمت و احياي آبشارهاي ثبت جهاني اين شهر توسط دولت خبر…