آبرسانی‌به‌چذابه

در جمع خبرنگاران:

خورنا-احمدرضارستمی: در پایان جلسه ستاد اربعین استان قدرت الله دهقان معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در خصوص آخرین مباحث و جمع‌بندی‌های ارائه شده در این جلسه به خبرنگاران گفت: در جلسه امروز ستاد اربعین، ابتدا دو کمیته زیرساخت و اسکان زائرین گزارشات خود را بیان داشتند و همچنین مشاور…