ˈعلی ترکاشوند

خورنا: مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان گفت: تا پایان سال جاری امکان پرداخت غیرحضوری(اینترنتی) حق بیمه کارفرمایان در همه شعب فعال استان خوزستان فراهم می شود. به گزارش خبرنگار ایرنا ، ˈعلی ترکاشوندˈ…