ˈعلی اکبر باورسادˈ

خورنا: مدیر جهاد کشاورزی امیدیه گفت: با شروع عملیات برداشت کلزا از سطح 130هکتار مزارع این شهرستان کار برداشت کلزا در استان خوزستان اغاز شد. ˈعلی اکبر باورسادˈ مدیر جهاد کشاورزی امیدیه افزود: با توجه به خسارت وارده به مزارع کلزا در اثر تگرگ در فروردین ماه سال جاری عملکرد کلزا در مزارع…