ˈعبدالعلی عصاریانˈ

خورنا: برای نخستین بار عمل جراحی آپاندیس بدون باز کردن شکم با موفقیت در بیمارستان دزفول انجام شد. به گزارش روز پنجشنبه ایرنا ˈعبدالعلی عصاریانˈ متخصص جراح دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت:این…