ˈسیدولی الله موسوی

37
خورنا: معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ویژه آبادان از اجرای مانور ترافیک برای رفع مشکلات ترافیکی در این شهرستان خبر داد. به گزارش ایرنا، ˈسیدولی الله موسویˈروز شنبه در نشست هماهنگی اجرای مانور ترافیک در سرسرای اجتماعات فرمانداری…