اخبار حمیدیه

خبرهای شهرستان حمیدیه و حومه

۴۲۳۸۳۲۸۳۸_۲۸۲۰۱
خورنا – گردهمایی ده ها هزار نفری حامیان لیست امید در اهواز با سخنرانی ساری، الباجی، یوسفی و دکتر محمدرضا عارف سرلیست اصلاح طلبان…