یادداشتی از محمدشایان افضلی:

موجودیت یک رسانه در ابعاد انسانی در ذات روابط و ارتباطات( انسانی) نقش جزء و کل است و بعضا تفکیک این دو میسر نخواهد بود. فارغ از جایگاه بنیادی روابط عمومی در ساختار شرکت ها…
استانداری، هرچند حوزه نفوذ وزارت کشور است اما، بازیگران برون سازمانی همواره در انتصابات ریز و درشت منطقه ای و ملی این وزارتخانه نقش دارند. به طور طبیعی نظرات نمایندگان مجلس در انتصاب فرمانداران و…