تراژدی اتوبوسرانی اهواز

خورنا| محمود طیب: در حالی که در حالت عادی در بسیاری از خطوط اتوبوس رانی شهر اهواز شاهد تأخیرهای طاقت فرسا و به ویژه نبود ماشین به دلایلی ادعایی از جمله خرابی ماشین و غیره هستیم، اما غم انگیزتر از این وضعیت، سهل انگاری و شاید ناکارآمدی و عدم مدیریت صحیح در این حوزه است.
همه ی شهروندان گرامی روزانه با بحران تأخیر و یا نبود اتوبوس در شماری از خطوط اتوبوس رانی اهواز رو به رو هستند و از طرف دیگر شاهد در اختیارقراردادن اتوبوس های همگانی به ادارات و شرکت های خاصی از سوی مسئولین هستیم.
در تاریخ سه شنبه، ۷ دی ۱۳۹۵چند دستگاه از اتوبوس های خطوط کم اتوبوس اهواز در اختیار اداره دارایی اهواز قرارداده شد تا کارمندان این اداره را به همایشی درون سازمانی با حضور رییس کل دارایی کشور برساند. اتوبوس های یادشده، مربوط به خطوط حفاری و شهرک آغاجاری و دیگر خطوط دور و مناطق محروم بوده اند.
این اتفاقات البته به گونه ای برای مردم اهواز عادی است که اوج آن را در روزهای منتهی به عاشورای امسال شاهد بودیم که از ده روز مانده به عاشورا تا چندین روز پس از آن تمام خطوط اتوبوس رانی اهواز با بحران نبود اتوبوس و معطلی و سرگردانی مردم محروم در ایستگاه های اتوبوس اهواز رو به رو بود.
آیا مدیران محترم سازمان اتوبوس رانی اهواز کمبود شدید اتوبوس و فرسودگی دستگاه های اتوبوس سازمان خود را نمی بینند؟ چگونه در این بحران اتوبوس و آشفتگی وضعیت اتوبوس رانی، مدیران محترم به راحتی چند دستگاه ماشین در اختیار سازمان های دیگر قرار می دهند و از طرف دیگر شهروندان خود را سرگردان و خسته در ایستگاه های اتوبوس به حال خود رها می کنند؟
آیا سازمان دارایی یا سازمان های از این دست ، این بحران و نیز محرومیت های موجود در سازمان اتوبوس رانی و سرگردانی مردم را نمی بینند و از آن خبر ندارند؟
چگونه مسئولین محترم در تلویزیون، رادیو و رسانه های دیگر از مردم می خواهند با وسایل شخصی بیرون نیایند و از وسایل همگانی استفاده کنند؟
تکلیف حقوق مردم  چه می شود؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.