نمونه های بخش کشاورزی آبادان انتخاب شدند

خورنا – نمونه های بخش کشاورزی آبادان انتخاب شدند
پنج نفر از بهره برداران بخش کشاورزی آبادان که در افزایش عملکرد و بهره وری اراضی کشاورزی موفق تر عمل کردند به عنوان کشاورزان برتر در جمع برترین تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان قرارگرفتند.
مدیر جهاد کشاورزی آبادان با اعلام خبر فوق گفت: هر ساله بهره بردارانی از زیر بخش های مختلف کشاورزی اعم از باغبانی، ترویج ، حوزه زنان و آبزی پروری با توجه به فاکتورهای کمی و کیفی و دستور العمل شناسایی انتخاب نمونه های بخش کشاورزی، شناسایی میشوند و طی مراسمی از این عزیزان تقدیر به عمل می آید همچنین اسامی و مستندات برای رقابت در حوزه استانی به سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال میشود.
ناجی شهیب زاده اظهار کرد: ستاد انتخاب نمونه های شهرستان که متشکل از مسئولین ادارات و واحدهای این مدیریت هستند با رصد کردن باغات و فعالیتهای ترویجی (همچنین در بخش آبزی پروری کمک از کارشناسان شیلات) در قالب دستور العمل اقدام به انتخاب نمونه ها میکند.
شهیب زاده هدف از انتخاب نمونه های این بخش را ایجاد انگیزه و تشویق در تولید بیان کرد و گفت : الگو ساختن کشاورزان نمونه و معرفی این الگوها میتواند مصداق روشن و مطمئنی برای سایر کشاورزان باشد. در فصل زراعی که پشت سر گذاشتیم یک نفر به عنوان تولید کننده نمونه خرمای برهی از روستای حیر، یک نفر تولید کننده نمونه خرمای استعمران از روستای ثوامر ، یک نفر تسهیلگر نمونه زن از روستای ثوامر، یک نفر مدد کار نمونه ترویجی از چوئبده و یک نفر تولید کننده نمونه محصول سالم از نهر ابوصدرین اروند کنار انتخاب شدند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.