آسیب شناسی خودمانی وفرهنگ مطالبه گری

خورنا -درفرهنگ مطالبه گری مابا استفاده از اصول و مبادی قانونی حقوق خود را از طریق نظارت مستمر بر عملکرد مسئولین درخواست می کنیم و می پذیریم که همه شهروندان از حقوق شهروندی برابری برخوردار هستند، پس همه افراد جامعه می توانند در موقعیت های مختلف یک مطالبه گر و پاسخ خواه باشند.
متاسفانه بیشتر مردم در برخورد با تخلفات ،تظلمات و محرومیت ها یا بی تفاوت هستند و یا سکوت می کنند و تنها در خلوت به نقدوخودخوری می پردازند و جسارت انجام اعمال قانونی ندارند و یا نهایت امر به برخورد فیزیکی می انجامد.
مطالبه گری یک عامل تأثیرگذار بر پاسخ گویی است و به نوعی زیر بنای پاسخگویی است به این معنا که بدون حضور مطالبه گر پاسخگو وجود نخواهد داشت. اینگونه افراد هم خود و هم دیگران را ارزشمند می دانند و با آگاهی از حق خود و دیگران اجازه دخالت احساسات بی مورد در تصمیم گیری و اظهار نظر را نمی دهند و محدودیت ها و انتظارات را با هم می بینند و بیان می کنند.
مطالبه گری و پاسخ خواهی رفتاری بیشتر فرهنگی است و وجود و یا عدم وجود آن در یک جامعه بیشتر به عوامل فرهنگی ارتباط دارد. چنانکه در فرهنگ عمومی منطقه ما که متاسفانه احساس ناامیدی ازپیگیری مسولان را درآن شاهد هستیم یکی از عوامل اصلی عدم مطالبه گری است. یکی دیگر از عوامل موثر بر عدم وجودیا کمبودآن نداشتن حس کارجمعی و تفکر جزیره ای داشتن که باعث می شود فرد یا افراد منافع شخصی را بر منافع جمعی ترجیح دهند وایننگاه بخودی خود تاثیر بسزایی بر رونق نگرفتن فرهنگ مطالبه وخواستن درشهرهای مادارد.
سومین عامل مهم در رابطه با بعد فرهنگی این مساله نبود احساس تکلیف و مسئولیت عمومی است بدان معنی که مسائل اجتماعی و حقوق فردی و اجتماعی را به عنوان دغدغه نپذیرفته اند وهنوز ارتباطی بین آرامش ورفاه خودوافراداجتماع ایجادنمی کنند .
رواج وگسترش فرهنگ خواستن وپرسیدن وپیگیری ازمسولان رشدوپویایی جامعه رابهمراه دارد. شفاف سازی از جمله مزایای اعتقادوعمل به فرهنگ مطالبه گریست. بدین صورت که مسئولین را در شرایط ویژه ای قرار می دهد و شفاف سازی و اطلاع رسانی را مهمترین جزء کارهای خود می داند و در همه حال خود را مقید به این مساله می داند. از جمله مواردی که بسیار بر آن تاکید می شود فساد است و اصلی ترین راه مبارزه با فساد و رانت خواری ایجاد شفافیت و آزادی اطلاعات است و موثرترین راه برای ایجاد جامعه شفاف مطالبه گری است.
ودیگر، جلوگیری از عدم پاسخگوییست . وقتی مسئول یا مدیری احساس کنترل همیشگی داشته باشد به طور یقین احساس مسئولیت بیشتری در رابطه با امور محول شده می کند. عدم وجود این فرهنگ در جامعه خود باعث می شود مدیران و مسئولین درحاشیه امن کاذب بوده ودراین حالت راه تخلفات همیشه بازاست. با تغییر این فرهنگ می شودهمه مسئولان وهمه کس را با این تفکردرگیرکرد که همه گاه بایدمنتظرسوال وپاسخگویی بود. بایدهمیشه احساس کنند که در یک فضای شیشه ای مشغول به کار هستند و تمام اعمال آنها تحت نظر است و باهر کم کاری یا بزهکاری جایگاه و شخصیت آنها در خطر است. . تفاوت شهرها بیشترازاینکه ازتفاوت سرمایه گذاری های کلان باشد، بخاطر مطالبه گری وخواستن مردم آن هاست.قدم اول باشماست.
غلام عباس کاظمی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.