آیین نامه برگزارى مسابقات برق آساى ریتد شطرنج ۵*٢

زهراشهریارى|خورنا -هیات شطرنج استان خوزستان به مناسبت هفته ی تربیت بدنی در روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۷/۲۹( راس ساعت ۱۷)میزبان برگزاری مسابقات برق آساریتدشطرنج میباشدشرایط شرکت در مسابقات بشرح زیر می باشد:
۱_کلیه قوانین و مقررات فیده حاکم بر مسابقات می باشد.
۲_زمان مسابقه برای هر نفر ۵ دقیقه (مجموعا ۱۰ دقیقه) می باشد.     ٣_به دو نفر شرکت کننده زیر ۱۰و۱۲ سال جوایز غیر نقدی اهدا میگردد.
۴_ثبت نام در سیستم جامع فدراسیون برای شرکت کنندگان الزامی است.
۵_شرکت برای عموم آزاد و ورودیه برای کلیه شرکت کنندگان مبلغ۲۲۰/۰۰۰ ریال می باشد.
۶_مسابقات در ۷تا۹ دور به نسبت شرکت کنندگان و به روش سوییس برگزار خواهد شد.
٧_ شروع مسابقات بعد از ظهر پنجشنبه ۹۵/۷/۲۹ راس ساعت۱۷ می باشد.
٨_پوئن شکنی مسابقات بر اساس مجموع امتیازات کسب شده افراد می باشد چنانچه دو یا چند بازیکن در جمع امتیاز یکسان باشد برای تعیین رتبه آنها به ترتیب پوئن شکنی های زیر استفاده خواهد شد.
۱_رویارویی مستقیم ۲_بوخ هولز قطع شده یک ۳_ بوخ هولز قطع شده دو ۴_ بوخ هولز متوسط یک ۵_ بوخ هولز متوسط دو ۶_ مجموع بوخ هولز

مسابقات در خانه شطرنج اهواز _ واقع در اهواز_ کیانپارس _ خیابان ۱۴ غربی فاز دوم برگزار میگردد لذا علاقمندان جهت اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن ۳۳۳۸۱۱۲۱ دفترهیئت شطرنج استان تماس حاصل نمایند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.