بیانیه شورای مرکزی حزب مردمسالاری ٬شاخه استان خوزستان برای حضور درسرشماری نفوس ومسکن

خورنا_گروه سیاسی: شورای مرکزی حزب مردمسالاری شاخه استان خوزستان٬باصدور بیانیه ای از احاد مردم شریف خوزستان برای ثبت نام اینترنتی درطرح سرشماری نفوس ومسکن دعوت به عمل آورده است.متن این بیانیه به شرح زیراست:
ازآنجایی که یکی از پارامترهای اصلی ٬ارائه خدمات دولتی وعمومی درهرمنطقه٬کسب آماردقیق جمعیتی آن است.
لذا سرشماری٬بزرگترین و
مهم ترین فعالیت آماری است٬که اطلاعات ارزشمندی رابرای برنامه ریزی ومدیریت کشور٬ فراهم می کند.
ازاین رو دولت تدبیر وامید درراستای خدمت رسانی بهتربه مردم٬ سعی دارد باارائه روشهای نوینی دراجرای این طرح سرشماری٬ که با ثبت نام اینترنتی وکسب اطلاعات خانوارها٬همراه میباشد٬گامهای بلندی را در راه ٬تحقق اهداف وآرمانهای عالی خود بردارد.آرمانهایی که همان کمک به رشدوپیشرفت همه جانبه درکشور وتحقق عدالت وتامین رفاه حداکثری برای مردم ایران است.
لذا باتوجه به این امر مهم٬ شورای مرکزی حزب مردمسالاری٬ شاخه استان خوزستان ٬نیز به عنوان یکی ازاحزاب مدافع آرمانهای انقلاب ودولت٬ ازتمامی مردم شریف وشهیدپرورخوزستان برای همیاری دراین طرح بزرگ ملی٬ دعوت به عمل می آورد.

شورای مرکزی حزب مردمسالاری٬ شاخه استان خوزستان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.