مراسم تودیع و معارفه معاون سیاسی -اجتماعی و معاون اقتصادی استاندار خوزستان برگزار شد/ تصاویر

احمدرضا رستمی|خورنا- این مراسم که باحضوراستاندارخوزستان وفرمانداران وبخشداران وسایرمسئولین استانی درمحل استانداری خوزستان برگزارشد٬ازسوی دکترشریعتی استاندارخوزستان وباصدوراحکامی٬جناب آقای فرج اله خبیر ازمعاونت سیاسی وجناب آقای نیکو ازمعاونت اقتصادی تودیع وآقایان دکترعلی حسین حسین زاده وجناب آقای بحرینی به ترتیب به سمتهای معاونت سیاسی واقتصادی معارفه شدند.

درابتدای این مراسم دکترفرج اله خبیرضمن تسلیت ایام سوگواری سالارشهیدان به جمع حاضر٬درسخنانی این چنین گفت:به هرحال روز موعودفرارسید وتشکرمیکنم که این بارمسئولیت ازدوش من برداشته شد ودرطول این سه سال خوشحالم که تمام تلاش خود رابرای اجرایی شدن کارها انجام دادم.

دکترفرج اله خبیرضمن بیان این نکته که اصرار دکترمقتدایی سبب بازگشت مجددم به این عرصه شد٬درادامه افزود:درموقعی که دولتها تغیرپیدامیکنند٬توقعات وانتظارات نیزبسیارافزایش پیدامیکند ومن٬ آمدن ورفتن دولتهای بسیاری رادیده ام ولی متاسفانه هرچه جلوترمیرویم ناخالصی ها بیشترمیشود واین مشکلی هست که ما با آن مواجه هستیم وقبلا نمیدیدیم کسی بخواهد به هرقیمتی مسئولیت بدست بیاورد. ولی دراین دوره ها مخصوصا این سه سال گذشته فشارزیادی برما واردشده بود٬ وافراد به عناوین مختلف سعی میکردن مسئولیت کسب کنند.

معاون سابق استاندارخوزستان درادامه گفت:اینک گزارش کار آنچنانی از سه سال فعالیتم نمیخواهم ارائه دهم.فقط این نکته را ذکرمیکنم که تمام تلاش خود رابه کارگرفتم تاشرایط برای فعالیتهای سیاسی دراستان فراهم شود٬ ودرطی این مدت به همه عزیزان ومسئولین سیاسی استان گفتیم که شرایط رابرای فعالیت گروهها٬ احزاب سیاسی٬جمعیتها وسازمانهای مردم نهادفراهم کنند٬که نتیجه آن هم این بود که تعداد٬شعب احزاب وجمعیتهای سیاسی دراستان به طرز بی سابقه ای دراین مدت افزایش پیداکرد ونشاط سیاسی هم به طبع آن درشهرهای مختلف استان ایجادشد وخوشبختانه فعالیت سازمانهای مردم نهاد نیزتا ۲۰۰درصد افزایش رشد اکنون پیداکرده است.

ایشان همچنین ادامه داد:درحوزه های کارگری باوجودمشکلات اقتصادی ورکوداقتصادی موجود دراستان وهمچنین درکشور٬خوشبختانه ما چالش عمیقی کارگری دراستان٬ درطول مدت این سه سال نداشتیم.

خبیر همچنین بیان داشت: درحوزه های اجتماعی وفرهنگی هم تا آنجا که توانستیم اقدامات وسیعی درسطح استان انجام دادیم وتوانستیم کارنامه تاحدی درخشان ازخود به جای بگذاریم.

درپایان ایشان ضمن تشکر ازهمکاری همه همکاران٬ استاندار قبلی وجدیدوهمچنین اصحاب رسانه ضمن طلب حلالیت وآرزوی موفقیت برای همکاران ودست اندرکاران کنونی ٬سخنان خود رابه پایان رسانید.

درادامه این مراسم استاندارخوزستان با ارائه سخنانی ضمن تسلیت ایام محرم ودعابرای قبولی عزاداری ها٬چنین گفت:این ایام مزین به نام امام سوم شیعیان ویارانش است وهمانطورکه درفرمایشات ایشان آمده است٬تمام تلاش این بزرگوار برای اصلاح امت بوده است وماباید راه اصلاح طلبی ایشان رابه عنوان الگو ودرس سرمشق خود قرار دهیم.

استاندارخوزستان درادامه بیان داشتند:این رفت آمد ها درنظام مردم سالار جمهوری اسلامی امرطبیعی است وماندن ما دریک پست ویک جای خاص میتواند٬عواقب خاصی رابه دنبال داشته باشد.مادرکشوری زندگی میکنیم که طبق قانون اساسی آن همه مسئولین انتخابی هستند.

ایشان همچنین ادامه دادند:ارادت ودوستی من با آقای خبیرازسال۸۶تاالان است ودریک مقطعی که بنده درحوزه سیاسی استانداری بودم ایشان درحوزه سیاسی استانداری فارس بودند وایشان دراین امر ازسابقون است.بنده دراین چندماه بهره های فراوانی ازایشان برده ام .حسن خلق ٬آرامش٬تدبیرودرعین حال ایستادگی درنظرات واصول ازمحسنات ایشان میباشد.

دکترشریعتی سپس بیان داشتند:جناب آقای حسین زاده هم مثل آقای خبیر معرف حضور همه دوستان میباشد وایشان چه در دوره مسئولیت دردوره اصلاحات وچه زمان استادی دانشگاه ٬بسیاری ازمسئولین ومدیران ازشاگردان ایشان بوده اند.

استاندارخوزستان بابیان این مطلب که به دلیل تعامل دکترحسین زاده باگروههای مختلف٬تدبیری اندیشیده شد که ایشان دراین سمت امکان همگرایی بیشتری رادربین گروههای مختلف دراستان شوند٬گفتند:مسئله انتخابات یک مسئله حیاتی ومهمی است ودقت ویژه ای رامی طلبدولازم است بانهایت وسواس این کاربه انجام برسد وخدای نکرده شبهه ای درآن بوجود نیاید واین بارمسئولیت معاون سیاسی راسنگین ترمیکند .وانشالله با درایتی که درایشان سراغ داریم این کار رابه نحو احسن به انجام میرساند.

غلامرضا شریعتی سپس ضمن تشکر از زحمات جناب آقای نیکو معاون اقتصادی قبلی استانداری گفت: بنده در ابتدا شناختی از ایشان نداشتم و با شناختی که اکنون ازایشان پیداکردم خوشحالم که چنین فردی رایافتم ولی متاسفانه ایشان به دلیل مشغله فراوان که درحوزه معاونت برنامه وبودجه که تخصص اصلی ایشان نیز همین میباشد تصمیم گرفتم برای ارائه خدمت بهترایشان دربرنامه وبودجه از وجود جناب آقای بحرینی که ازدوستان قدیمی من است و طبق شناختی که ازایشان دارم ایشان شخصی بسیار توسعه گرا هستند و علاقه شدیدی به رشد و توسعه منطقه خود دارد و درمسئولیتهای قبلی چه دروزارت کشور و چه شهرداری آبادان ٬تغیرات وتحولات وسیعی رابه وجودآورده است استفاده کنم. انشالله که ایشان بتوانند بستر سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار وکارآفرین رادراستان فراهم کنند.

درپایان استاندارخوزستان اززحمات آقای خبیروجناب آقای نیکو که به دلیل مشغله کاری درجلسه حضور نداشتند تقدیر وتشکر کردندوبرای آقای حسین زاده وجناب بحرینی آرزوی موفقیت کردند.

درادامه جناب دکترحسین زاده معاونت جدید سیاسی اجتماعی استاندارخوزستان ضمن سخنانی برنامه های آینده خود دراین معاونت رادر چهارمحورتعادل بین حوزه سیایت واجتماع ازطریق تقویت احزاب سیاسی وسازمانهای مردم نهاد وNGOهاوتقویت کانونهاونهادهای کارگری وسازمانهای مربوط به زنان و نیز افزایش میزان رضایت اجتماعی وگسترش آن دراستان وهمچنین گسترش معیشت وکم کردن آسیب های اجتماعی بیان فرمودند.

سخنان پایانی این مراسم راجناب آقای دکتربحرینی ایراد کردندوایشان باارائه چکیده ای ازبرنامه های خود دراین معاونت ٬به دلیل کمبود وقت ارائه کامل این برنامه ها رابه زمان دیگری موکول کرد.

درپایان این مراسم استاندارخوزستان بااهدای لوح تقدیری ازخدمات جناب آقای فرج اله خبیر تقدیر وتشکرکردوعلی حسین حسین زاده وجناب آقای دکتربحرینی رابه عنوان معاونین جدید درحوزه سیاسی واقتصادی معرفی کرد.

pic%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b1%db%b3%db%b1%db%b7%db%b1%db%b5%db%b1%db%b9

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.