خرید محصول خرمای شهرستان شادگان بصورت تضمینی

باقرگل فر-خورنا:نعمت اله آلبوغبیش معاون فرماندار شادگان درجلسه شورای کشاورزی شهرستان که با حضور کلیه اعضاء ، نمایندگان بیمه محصولات کشاورزی و جمعی از کشاورزان در محل فرمانداری تشکیل گردید ، خرید محصول خرما بصورت تضمینی را خواستار شد وگفت : خرید تضمینی محصول خرما افزایش کمیت وکیفیت این محصول را به دنبال خواهد داشت .
معاون فرماندار شادگان با تأکید بر ضرورت تشکیل مستمر و منظم جلسات شورای کشاورزی و پیگیری مشکلات این بخش ، مشکل عمده این شهرستان را بی آبی و کم آبی عنوان کرد و افزود سزاوار نیست که با وجود دو رودخانه کارون و جراحی در محدوده این شهرستان ، کشاورزان و نخلداران منطقه با معضل بی آبی دست و پنجه نرم کنند  .
آلبوغبیش به طرح آبیاری و زهکشی ده هزار هکتاری اشاره کرد و یادآورشد علیرغم گذشت حدود ۲۰ سال از زمان آغاز عملیات اجرایی تاکنون ، نتیجه مطلوب عاید نشده است .
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در پرداخت غرامت بیمه محصولات کشاورزان تصریح کرد شوری ، کم آبی و بی آبی خسارات هنگفتی به محصولات خرما ، گندم و جو وارد کرد ، و نخلداران با کاهش بالای ۵۰ درصدی کمیت و ۸۰ درصدی کیفیت محصول خرما مواجه شده اند بطوریکه کل خرید این محصول کمتر از  ۱۶۰۰۰تن بوده که نسبت به سال قبل ۵۰ % کاهش را نشان می دهد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.