آغاز مسابقات سوپرلیگ سرى الف بانوان کشور با حضور پالایش نفت آبادان

زهراشهریارى|خورنا-دوره جدیدرقابتهای سوپرلیگ سرى الف بانوان کشور با شرکت ۱۱ تیم درقالب دو گروه الف و ب آغازخواهدشد،تیم هادرگروه هاى الف وب به شرح زیرمیباشند:
گروه الف : شرکت ملی گازتهران، ذوب آهن اصفهان، پالایش نفت آبادان، کیاگالری تهران و رستمی شیراز
گروه ب : کوشاسپهرسبلان، شهرداری بندرعباس،آرارات تهران گروه بهمن، فدایی تهران و شهرداری تبریزimage
براین اساس درهفته نخست ازاین رقابت هادرگروه الف تیم پالایش نفت ابادان وگروه ب تیم کوشاسپهرسبلان میزبان این مسابقات خواهندبودکه طبق برنامه درهفته اول این رقابت هاتیم پالایش نفت آبادان باهدایت زهرامرتضی زاده ازمربیان جوان وباآتیه خوزستان روزجمعه ٢٣ مهرماه جارى به مصاف کیاگالری تهران خواهدرفت و درروزبعدنیزبا ذوب آهن اصفهان به رقابت میپردازد.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.