پیش بینی افزایش۲۰درصدی تولیدعسل دراستان خوزستان

مدیرعامل اتحادیه زنبوداران خوزستان گفت:باتوجه به اینکه امسال وضعیت زنبورداران خوزستان بهترازسال گذشته می باشد٬ افزایش ۲۰درصدی تولیدعسل رانسبت به سال گذشته دراستان خوزستان پیش بینی میکنیم.
مهندس امین کریمی درگفتگوباخبرنگار پایگاه خبری خورنا دراهواز افزود:میزان عسل تولیدی زنبورداران استان خوزستان درسال گذشته بیش از۱۱۰۰تن بوده است ٬که این مقدار هم درمقایسه با سال قبلی آن٬افزایش رشد چشمگیری داشته است.
ایشان همچنین خاطرنشان کرد٬که این روند رشد تولیدعسل دربین زنبورداران استان خوزستان ٬سبب گردیده که ما از رتبه ۲۵کشوری درتولیدعسل به رتبه ۱۲درکشور دست پیداکنیم.
وی درپایان یادآورشد٬که زنبوداران استان خوزستان هم اکنون درحال آماده سازی زنبورها وکندوهای خود برای تولید عسل کُنار دراستان میباشندکه این عسل هم به دلیل کیفیت بالا وطعم منحصربه فردش وهم به دلیل خاصیت دارویی آن٬دربین مردم کشورازمحبوبیت خاصی برخورداراست.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.