مانور ایمنی و حفاظت از محیط زیست دریایی درخرمشهربرگزارشد

خورنا – به مناسبت هفته جهانی دریانوردی  مانور ایمنی و حفاظت از محیط زیست دریایی توسط واحد عملیات این بندر در رودخانه کارون برگزار شد.

معاون دریایی و بندری بندرخرمشهر گفت:  ارتقای ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی، ارزیابی توانایی و تجهیزات و شناسایی نقاط قوت و ضعف واحد عملیات بندرخرمشهر در مقابله با حوادث دریایی را از اهداف اصلی این مانورمی باشد.

وی در ادامه افزود: سناریوی مانور طبق بررسی خطرات و ارزیابی ریسک های صورت گرفته تهیه شده بود.

معاون دریایی و بندری بندرخرمشهر تصریح کرد: این مانور بر اساس روش اجرایی واکنش در شرایط اضطراری و با حضور تیم های مختلف اطفای حریق و امداد نجات بندرخرمشهر برگزار شد.

شهریاری در خصوص مراحل اجرای مانور اظهار داشت: طبق سناریوی طراحی شده پس از اعلام پیام اضطرار به مرکز MRSC بندرخرمشهر تیم عملیات این بندر در محل حادثه حضور یافته و شناورهای جستجو و نجات اقدام به عملیات بوم اندازی به دور شناور سانحه دیده کرده و پس از مهار آلودگی و محصور کردن آن، به وسیله اسکیمر دلتا، جمع آوری آلودگی صورت گرفت.

وی تصریح کرد: این عملیات با مشارکت پنج شناور خراسان،خلیج فارس، ناصر ۳، سار ۲ و قایق رسکیو انجام شد.

به منظور اشاعه فرهنگ دریایی، گسترش فرهنگ حفاظت از دریا و آموزش عملیات دریایی بین شهروندان این مانور در حضور مردم شهرستان خرمشهر برگزار شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.