غلامرضا نوری مومنی به سمت مدیرکل حراست شرکت ملی نفت ایران منصوب شد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درحکمی حاج غلامرضانوری مومنی رابه سمت مدیرکل حراست شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد.

گفتنی است جناب آقای نوری مومنی بیش ازاین عهده دارمدیریت حراست شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بوده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.