نشست مجمع نیروهای خط امام (ره)استان خوزستان با حضور سیدهادی خامنه ای

احمدرضا رستمی|خورنا- به مناسبت هفته دفاع مقدس مجمع نیروهای خط امام(ره)استان خوزستان نشستی باحضورسیدهادی خامنه ای دبیرکل مجمع نیروهای خط امام وسیدعبدالرزاق موسوی دبیرکل انجمن اسلامی معلمان کشوردرمحل تالارمطهری اهواز برگزارکرد.

دراین مراسم حجت السلام سیدهادی خامنه ای ضمن گرامیداشت این ایام ویادوخاطره شهدای جنگ تحمیلی گفت:درموردعلت وقوع جنگ حرفهای زیادی است که پاره ای درست وپاره ای نادرست است.تحلیل درست وواقعی درموردعلت جنگ سرخوردگی استکبارازوقوع انقلاب اسلامی ومردمی ایران بود.انقلاب اسلامی تفکرواندیشه اسلامی است که درواقع اصلاحات دنباله روهمان حرکت اصیل انقلاب اسلامی است.اصلاحات برای آن است که کشورمدارقانون راطی کندودرمقابل ظلم وستم چه داخلی باشدوچه خارجی باشدبأیستد.امروزمامعتقدیم همانطورکه درمقابل ظلم واجحاف درداخل بایدایستادگی کرد در مقابل دنیا اگر قصد تجاوز دارند نیز باید ایستاد.

این جنگ بادلایلی شروع شدوامام فرمودجنگ جنگ تارفع فتنه درجهان وزمانی هم امام مصلحت درتوقف جنگ دیدونبایدکسانی رامقصردانست چون امام تشخیص دادندبنابه شرایط برای توقف جنگ که باطناًهم راضی نبود.این انقلاب اسلامی درست است که مادرست حفظش نکردیم وقدرش راندانستیم ولی اصل آن مثل اسلام وقرآن چیزخالص ونابی است.رفت آمدهای افرادناشایسته درمدارهای ریاستی ومدیریتی باعث شدوضع ما این چنین شودولی امام (ره)ورزمندگان ومردم وانقلابیون این رانمیخواستند ونیتشان چنین نبود.مجریان ومسئولین بایدبه باسازی مناطق جنگی اقدام کنند ونبودن بودجه عذرموجهی نیست چون خوزستان جزء اولویتهای ردیف بودجه ای است وآبروی کشوراست.مسئولین امروزمقصرنیستندبلکه مسئولین دیروزوپریروز وپس پریروزکوتاهی کردندوامیدواریم مسئولین امروزجبران کاستی های گذشته رابکنند.
درادامه این مراسم سیدعبدالرزاق موسوی دبیرکل انجمن های اسلامی معلمان کشورگفت:احزاب کارکردهای مختلفی دارند ونباید تنها به بحث انتخابات واردشوند.دراساسنامه همه احزاب فعالیت درزمینه های اجتماعی وفرهنگی وحفظ انسجام ملی وامنیت ملی ووحدت ملی وسایرفعالیتهای دیگرنیزعلاوه برکارکردهای انتخاباتی نیزوجود دارد.بحث دفاع مقدس تاکنون درکارنامه فعالیتی احزاب وجودنداشته است واین یک نقیصه جدی بوده است وامیدواریم که احزاب به بحث های حوزه های اجتماعی بویژه دفاع مقدس ورودکنند.
پایان بخش این مراسم اهدای جوایز ولوح یادبود به تعدادی ازجانبازان جنگ تحمیلی وسایرفعالین منتخب نمونه فرهنگی بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.