اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان،مجوز مرحله ی دوم ساخت بندر صیادی شهرستان هندیجان را صادر کرد

باقرگل فر-خورنا:مجوز مرحله دوم ساخت بندر صیادی بحرکان واقع در شهرستان هندیجان با تأیید اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و برابر با الزامات و مقررات ملی و بین المللی، توسط سازمان بنادر و دریانوردی صادر گردید.

معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی رعایت الزامات قانونی ناظر برساخت و بهره برداری سازه ها و تأسیسات ساحلی، تأیید اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و استعلامات اخذ شده از مراجع ذیربط، مجوز مرحله ی دوم ساخت بندر صیادی بحرکان واقع در شهرستان هندیجان توسط سازمان بنادر و دریانوردی صادر شد.

مهندس رضا زاده با اشاره به بند ۲۲، ماده ۳ از فصل دوم آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی که بر لزوم اخذ مجوزهای لازم جهت احداث و بهره برداری از سازه های ساحلی و دریایی تأکید می کند، بیان داشت: این مجوز حسب اعمال حاکمیت دریایی صادر گردیده و همه ی فعالان در حوزه ی سواحل و بنادر ملزم به رعایت قوانین و اخذ مجوز هر گونه فعالیت از سازمان بنادر و دریانوردی می باشند.

وی همچنین افزود: ارگان ها و مراجع قانونی فقط می توانند به پروژه ها و تأسیساتی که مبادرت به اخذ مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی نموده اند، تسهیلات ارائه نمایند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.