از انتصاب سرپرست جدید هئیت شنا مسجدسلیمان تا ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺷﻨﺎﮔﺮﺍﻥ ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ + تصاویر

میثاق حاجتی| خورنا : ﺷﻨﺎگرﺍﻥ ﻭ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎﻥ ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ نسبت به ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﯿﺌﺖ ﺷﻨﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺭابطﻪ با ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺍفشین ﺟﻤﺎﻝ ﭘﻮﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

photo_2016-08-19_23-36-00

حکم ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺍفشین ﺟﻤﺎﻝ ﭘﻮﺭ به ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﯿﺌﺖ ﺷﻨﺎﯼ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺯﺍﺩﻩ ﺭﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﺷﻨﺎ به ﺍﻣﻀﺎﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﯿﻪ ﺷﻨﺎگران ﻭ پیشکسوتان ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ حکم ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺍفشین ﺟﻤﺎﻝ ﭘﻮﺭ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

IMG-20160818-WA0036

photo_2016-08-20_00-18-32

IMG-20160818-WA0023

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.