تصاویر: آسفالت شهرک شهیدرجایی بندرماهشهر

خورنا – آشفالت شهرک رجایی بندرماهشهر

۴۲۵۳۰۵۳۰۷_۱۱۲۸۶۸

۴۲۵۴۱۳۰۴۶_۵۹۹۳۹

۴۲۵۴۰۴۵۶۷_۷۷۷۳۷

۴۲۶۲۱۸۳۶۸_۲۲۵۱۴

۴۲۳۹۲۲۷۶۷_۶۶۳۹۳

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • این تو خیابون روبروی خونمونه، تو عکس سومی هم عکس شوهرمه … تکپوش فیروزه ای رنگ تنشه… من براش خریدم ، تکپوش فیروزتک
    ما از عکس سومی خاطره داریم…