تصاویر: آسفالت شهرک شهیدرجایی بندرماهشهر

خورنا – آشفالت شهرک رجایی بندرماهشهر

۴۲۵۳۰۵۳۰۷_۱۱۲۸۶۸

۴۲۵۴۱۳۰۴۶_۵۹۹۳۹

۴۲۵۴۰۴۵۶۷_۷۷۷۳۷

۴۲۶۲۱۸۳۶۸_۲۲۵۱۴

۴۲۳۹۲۲۷۶۷_۶۶۳۹۳

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.