نظرسنجی: شما کدامیک از اعضای شورای شهر «بهبهان» را «پرکارترین و موثرترین» میدانید؟

خورنا – با توجه به اینکه بیش از ۳ سال از عمر شورای شهرها در دوره چهارم میگذرد و همچنین تصویب کاهش تعداد اعضای شورای شهر در دور پنجم لازم دیدیم با برگزاری نظرسنجی، عملکرد فردی اعضای شورای شهر را از دید شما بررسی کنیم.

این نظرسنجی از آن جهت مهم است که هرچند شورا یک نهاد جمعی است، اما همیشه در نهادهای جمعی، برخی افراد شاخص تر هستند و فعالیتهای انها در تصمیمات کلی شورا تاثیرات بیشتری داشته است و از این رو بررسی عملکرد فردی اعضای شورای شهرها نیز غیرمنطقی به نظر نمی آید. همانظور که «مرکز پژوهش‌های مجلس» پرکارترین و کم کارترین نماینده ها را بررسی و مشخص کرد. شفاف تر بگوییم، در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با تفکرات، نگاه ها، جناح ها و ایده آل های متفاوت و مختلفی وجود داشتند و برخی از آنها به وضوح فعال تر و پر نطق تر بودند و برخی سالی یک نطق میکردند. در شورای شهر هم به همین منوال است. این توضیحات از آن جهت بود که پیشاپیش پاسخ انتقاداتی از قبیل “شورا یک نهاد جمعی است و بررسی عملکرد فردی منطقی نیست” را داده باشیم.

در نظرسنجی ما شرکت کنید و بگویید شما کدامیک از اعضای شورای شهر «بهبهان» را «پرکارترین و موثرترین» میدانید؟