نصب تابلو و علایم هشدار دهنده توسط شهرداری بندرماهشهر/ تصاویر

خورنا – نصب تابلو و علایم هشدار دهنده قبل از سرعتکاه در خیابان ها سطح شهرجهت ایمنی تردد خودروها امروز بعدازظهر توسط واحد ترافیک

۴۲۵۴۱۴۲۳۳_۴۹۶۰۷ ۴۲۵۳۱۴۳۳۳_۱۰۶۲۳۴ ۴۲۶۲۲۲۷۱۷_۱۴۳۷۴

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.