امروز هفتکل تعطیل بود!

خورنا- امروز عصر ارتباطات است و نبود هرکدام از مولفه های ارتباطی خللی جدی به این امر مهم وارد میکند.

اما اگر تمام خطوط ارتباطی تلفنی از ثابت و تلفنهای همراه همچنین اینترنت به یکباره وبدون اطلاع رسانی از قبل قطع گردند دیگر حضور مسئولان وپرسنل در ادارات یا باز بودن دربهای بانک یا سازمانهای مختلف فقط جنبه سوری داشته و میتوان گفت تقریبا هیچ کاری انجام نخواهد شد چراکه برای انجام هرکاری مثلا در سازمانها وبخصوص بانکها بدون تلفن واینترنت محال خواهد بود.

مخابرات شهر نیز که مدتهاست با امروز به فردا وگاهی هفته بعد کردنهای مختلف؛ مشترکان اینترنت یا حتی تلفن را سرگرم میکند؛ هرگز جوابی قانع کننده نداشته و تاکنون اطلاع رسانی دقیق و واقعی ننموده است.

امروز از شروع تایم اداری تمام خطوط تلفنی ثابت وهمراه و اینترنت در شهر هفتکل قطع واین درحالی ست که نه اطلاع رسانی از قبل شده بود و نه کسی علت آنرا تاکنون توضیح داده واز مردم عذرخواهی کرده است.

کمترین حق مردم دانستن چرایی این قطع شدنهای متداوم ومتداول است ولی اینبار برخلاف همیشه که محله یا قسمتی از شهر مشکل دار میبود تمام شهر ازین خدمات بی بهره شد.

جادارد ضمن عذرخواهی مسولان مربوطه از مردم؛ تمهیداتی اندیشیده شود که دیگرمردم را در یک روز کاری ؛؛ اینگونه دچار تعطیلی عجیب و ناخواسته نکنند.
امروز مردمی که برای انجام امور کاری خود به ادارات نهادها وسازمانها مراجعه کردند تا پایان ساعات اداری منتظر رفع این مشکل بوده ولی متاسفانه تا قبل از ساعت سه بعد از ظهر بی فایده بوده و فقط زمان وهزینه أن برای مردم و دولت باقی ماند.

منتظر پاسخگویی مسولان وچرایی آن درین رابطه خواهیم بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.