برنامه کامل رقابتهای کشتی المپیک ۲۰۱۶برزیل اعلام شد

مهدی چاروسائی|خورنا:به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، برنامه کامل  رقابت هاکشتی المپیک ۲۰۱۶برزیل طبق اعلام اتحادیه جهانی کشتی به شرح زیر است:

برنامه ساعت تاریخ
ورود اعضای اتحادیه جهانی کشتی   پنجشنبه

۱۴ مرداد ۱۳۹۵

مراسم افتتاحیه ۲۰:۰۰ جمعه

۱۵ مرداد ۱۳۹۵

ورود مقامات فنی بین المللی   پنجشنبه

۲۱ مرداد ۱۳۹۵

ضیافت تالار مشاهیر ۱۹:۰۰ جمعه

۲۲ مرداد ۱۳۹۵

کلینیک داوری ۱۰:۰۰-۰۹:۰۰  

شنبه

۲۳مرداد ۱۳۹۵

جلسه فنی سرپرستان تیم ها ۱۱:۳۰-۱۰:۳۰
ثبت نام نهایی رشته فرنگی اوزان ۵۹-۷۵ کیلوگرم تا ساعت ۱۱:۰۰
معاینه پزشکی رشته فرنگی اوزان ۵۹-۷۵ کیلوگرم ۱۳:۰۰-۱۲:۰۰
وزن کشی رشته فرنگی اوزان ۵۹-۷۵ کیلوگرم ۱۳:۴۵-۱۳:۱۵
مرحله مقدماتی رشته فرنگی اوزان ۵۹-۷۵ کیلوگرم ۱۳:۰۰-۱۰:۰۰  

یکشنبه

۲۴ مرداد ۱۳۹۵

ثبت نام نهایی رشته فرنگی اوزان ۸۵-۱۳۰ کیلوگرم تا ساعت ۱۱:۰۰
معاینه پزشکی رشته فرنگی اوزان ۸۵-۱۳۰ کیلوگرم ۱۳:۰۰-۱۲:۰۰
وزن کشی رشته فرنگی اوزان ۸۵-۱۳۰ کیلوگرم ۱۳:۴۵-۱۳:۱۵
مرحله شانس مجدد و فینال رشته فرنگی اوزان  ۵۹-۷۵ کیلوگرم

مراسم اهداء جوائز

۱۹:۰۰-۱۶:۰۰
مرحله مقدماتی رشته فرنگی اوزان ۸۵-۱۳۰ کیلوگرم ۱۳:۰۰-۱۰:۰۰  

دوشنبه

۲۵ مرداد ۱۳۹۵

ثبت نام نهایی رشته فرنگی اوزان ۶۶-۹۸ کیلوگرم تا ساعت ۱۱:۰۰
معاینات  پزشکی رشته فرنگی اوزان  ۶۶-۹۸ کیلوگرم ۱۳:۰۰-۱۲:۰۰
وزن کشی رشته فرنگی اوزان  ۶۶-۹۸ کیلوگرم ۱۳:۴۵-۱۳:۱۵
مرحله شانس مجددو فینال رشته فرنگی اوزان۸۵-۱۳۰ کیلوگرم

مراسم اهداء جوائز

۱۹:۰۰-۱۶:۰۰
مرحله مقدماتی رشته فرنگی اوزان ۶۶-۹۸ کیلوگرم ۱۳:۰۰-۱۰:۰۰  

سه شنبه

۲۶ مرداد ۱۳۹۵

ثبت نام نهایی کشتی زنان اوزان ۴۸-۵۸-۶۹ کیلوگرم تا ساعت ۱۱:۰۰
معاینات  پزشکی کشتی زنان اوزان ۴۸-۵۸-۶۹ کیلوگرم ۱۳:۰۰-۱۲:۰۰
وزن کشی کشتی زنان اوزان کشتی زنان اوزان ۴۸-۵۸-۶۹ کیلوگرم ۱۳:۴۵-۱۳:۱۵
مرحله شانس مجددو فینال رشته فرنگی اوزان  ۶۶-۹۸ کیلوگرم

مراسم اهداء جوائز

۱۹:۰۰-۱۶:۰۰
مرحله مقدماتی کشتی زنان اوزان ۴۸-۵۸-۶۹ کیلوگرم ۱۳:۰۰-۱۰:۰۰  

چهارشنبه

۲۷ مرداد ۱۳۹۵

ثبت نام نهایی کشتی زنان اوزان  ۵۳-۶۳-۷۵ کیلوگرم تا ساعت ۱۱:۰۰
معاینات پزشکی کشتی زنان اوزان ۵۳-۶۳-۷۵ کیلوگرم ۱۳:۰۰-۱۲:۰۰
وزن کشی کشتی زنان اوزان ۵۳-۶۳-۷۵ کیلوگرم ا ۱۳:۴۵-۱۳:۱۵
مرحله شانس مجدد و فینال کشتی زنان اوزان ۴۸-۵۸-۶۹ کیلوگرم

مراسم اهداء جوائز

۱۹:۰۰-۱۶:۰۰
مرحله مقدماتی کشتی زنان اوزان ۵۳-۶۳-۷۵ کیلوگرم ۱۳:۰۰-۱۰:۰۰  

 

پنجشنبه

۲۸ مرداد ۱۳۹۵

 

ثبت نام نهایی رشته آزاد اوزان  ۵۷-۷۴ کیلوگرم تا ساعت ۱۱:۰۰
معاینات پزشکی رشته آزاد اوزان  ۵۷-۷۴ کیلوگرم ۱۳:۰۰-۱۲:۰۰
وزن کشی رشته آزاد اوزان  ۵۷-۷۴ کیلوگرم ۱۳:۴۵-۱۳:۱۵
مرحله شانس مجدد و فینال کشتی زنان اوزان ۵۳-۶۳-۷۵ کیلوگرم

مراسم اهداء جوائز

۱۹:۰۰-۱۶:۰۰
مرحله مقدماتی رشته آزاد اوزان  ۵۷-۷۴ کیلوگرم ۱۳:۰۰-۱۰:۰۰  

 

جمعه

۲۹ مرداد  ۱۳۹۵ا

ثبت نام نهایی رشته آزاد اوزان ۸۶- ۱۲۵ کیلوگرم تا ساعت ۱۱:۰۰
معاینات پزشکی رشته آزاد اوزان ۸۶- ۱۲۵ کیلوگرم ۱۳:۰۰-۱۲:۰۰
وزن کشی رشته آزاد اوزان ۸۶- ۱۲۵ کیلوگرم ۱۳:۴۵-۱۳:۱۵
مرحله شانس مجدد و فینال رشته آزاد ۵۷-۷۴ کیلوگرم

مراسم اهداء جوائز

۱۹:۰۰-۱۶:۰۰
مرحله مقدماتی رشته آزاد اوزان ۸۶- ۱۲۵ کیلوگرم ۱۳:۰۰-۱۰:۰۰  

شنبه

۳۰ مرداد ۱۳۹۵

ثبت نام نهایی رشته آزاد اوزان  ۶۵-۹۷ کیلوگرم تا ساعت ۱۱:۰۰
معاینه پزشکی رشته آزاد اوزان  ۶۵-۹۷ کیلوگرم ۱۳:۰۰-۱۲:۰۰
وزن کشی رشته آزاد اوزان ۶۵-۹۷ کیلوگرم ۱۳:۴۵-۱۳:۱۵
مرحله شانس مجدد و فینال رشته آزاد ۸۶- ۱۲۵ کیلوگرم

مراسم اهداء جوائز

۱۹:۰۰-۱۶:۰۰
مرحله مقدماتی رشته آزاد اوزان ۶۵-۹۷ کیلوگرم ۱۱:۱۵-۰۸:۳۰  

یکشنبه

۳۱ مرداد ۱۳۹۵

مرحله شانس مجدد و فینال رشته آزاد اوزان ۶۵-۹۷ کیلوگرم

مراسم اهداء جوائز

۱۵:۱۵-۱۲:۴۵
مراسم اختتامیه ۲۰:۰۰
بازگشت تیم ها   دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۵

 

اختلاف ساعت تهران با ریودوژانیرو ۷:۳۰ است به طوری که ساعت ۱۰ صبح به وقت ریودوژانیرو، ۱۷:۳۰ به وقت ایران است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.