اولین انتصاب استاندار شریعتی

خورنا -دکتر شریعتی استاندار خوزستان در اولین حکم انتصابی ، سید لطف ا… هاشمی را به عنوان رییس دفتر و مدیرکل حوزه استانداری خوزستان منصوب کرد. پیش از این جعفری چنین سمتی را از زمان مقتدایی استاندار سابق عهده دار بود که استعفا داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.