سفیر مسیر نفس به رامهرمز رسید

فرشیدفرجی|خورنا – امیر ممبینی سفیر نفس که به دلیل اعتراض به ریزگردها از کنار کارون دراهواز تا تهران رارکاب زده بود به رامهرمز رسید.

به گزارش خورنا، امیر ممبینی دوچرخه سوار رامهرمزی که به عنوان سفیر نفس ازانجمن زیست پویان طبیعت رامهرمز به نشانه اعتراض به هجوم ریزگردها به جنوب ، جنوب غرب وغرب کشور وهمچنین انتقال آب کارون مسیر اهوازتا تهران رارکاب زده بود صبح امروز با استقبال مسولین و مردم به رامهرمز برگشت.

امیر ممبینی گفت : من این حرکت روازکنارکارون مظلوم شروع وازآنجا به خرم آباد،اراک، قم ودرآخردفتر خانم ابتکار درتهران وازآنجا به مجلس شورای اسلامی حرکت خود راپایان دادم وبا طوماری که همراه خود داشتم که درمسیرهم به امضاء خیلی ازهموطنانم رسیده بود روتقدیم خانم ابتکار کردم وصدای مظلومیت مردم جنوب ،جنوب غرب وغرب کشور رو به مسولیین رساندم.

ممبینی افزود: هدف ازاین کار بی توجهی مسولین به هجوم ریزگردها به این استانها وانتقال آب کارون بود که حامیان من دراین مسیر زیست پویان طبیعت رامهرمز ،کمپین محیط زیستی قرار سبز، کمپین سه شنبه بدون خودرو،کمپین حمایت از زاگرس مهربان، کانون همیاران طبیعت لرستان، انجمن مردم نهاد بلوطبان، انجمن بوم شناسان آریایی قم و شبکه سمن های قم بودند.که جادارد ازهمین جا ازهمه آنها تقدیر وتشکرکنم.

مائده درویشی دراین خصوص به خبرنگار ما گفت:ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﯼ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﺎﯼﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺭﯾﺰﮔﺮﺩﻫﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ؛ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎﯼ جدی صورت گیرد.
همچنین درویشی مسول انجمن زیست پویان طبیعت رامهرمز افزودند:هماهنگی سراسری : این کار با یک برنامه ریزی در کل کشور و استانهای مختلف که در راه مسیر نفس وجود دارد،با حمایت شبکه محیط زیستی قرارسبز و دوستدار محیط زیست جناب آقای حسن اجتماعی به اجرا درآمده است. که ازهمین جا ازایشان کمال تقدیر وتشکررا دارم.

۳

۴

۶

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.