تصاویر: روز آخر بحران در بندرماهشهر

خورنا –  گزارش تصویری خورنا از روز اخر بحران در پتروشیمی بوعلی سینای بندرماهشهر که در آخرین لحظات جمعه شب خاموش شد.

تصاویر: اسماء رفیع زاده

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • دوست داریم برای بازسازی و راه اندازی مجدد
    ازنیروهای بومی بکارگرفته شود

  • شایسته است مدیران و کارکنانی که از ترس جانشان منطقه را ترک کردند توبیخ شوند. جهت روحیه بقیه مدیران و کارکنان