تجمع بزرگ ۱۰۰۰ نفری بانوان محجبه آبادانی برگزار خواهد شد

خورنا -سروان حسن رضایی مقدم مسئول روابط عمومی سپاه آبادان ، ازتجمع ۱۰۰۰ نفری بانوان  آبادانی در تاریخ ۲۱ ماه جاری وهمزمان با سایر نقاط کشور خبر داد.

وی افزود: این تجمع درساعت ۱۹ همانروز در پارک معلم شهر انجام می گردد وبیش از هزار بانوی آبادانی جهت بزرگداشت این روز دور هم وطرفداری وخواسته خود را برای عمق بخشی وگسترش حجاب اسلامی وبرتر به سمع ونظر خواهند رساند ونشان خواهند دادکه بانوی ایرانی باعفت ودیندار چه پوشش خواسته وارادت اوست وفتنه ها وجنگ نرم نمی تواندتاثیری برایمان وحجاب اوبگذارد.

رضایی مقدم افزود: این اجتماع بزرگ خاص قشرخاصی ازبانوان نیست وهمه بانوان مومن وعفیف جهت شرکت دراین اجتماع دعوت هستند ودشمن با مشاعده چنین گردهمایی ضدفرهنگ غرب به این نتیجه خواهد رسید که دراین صحنه نبرد نیز شکست خورده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.