تعهدبه دفاع دربسکتبال

مهدی چاروسائی|خورنا: فلسفه دفاع ما مسئولیت فردی بالایی را طلب می کند، اما در مفهوم تیمی، توانایی کمک کردن به
یکدیگر در دفاع بسیار مهم می باشد. برای اجرای یک دفاع تیمی موثر و موفق نیازمند کار سخت و
هماهنگ و فدارکاری از طرف هر ۵ بازیکن هستیم. قدرت یک دفاع تیمی به درک کامل هر ۵ بازیکن از
دفاع ، وابسته می باشد که بدانند چه موقه و چگونه در موقعیت های مختلف بازی دفاع درست انجام
دهند.
ما به طور کامل اعتقاد داریم که دفاع، یک عادت و مهارت می باشد) درست ماننئ شوت زدن، دریبل و
…( و می توانیم از طریق کار سخت در طی تمرینات آن را ارتقاع دهیم.

به همین منظوردرپایین میتوانیدتعد به دفاع دربسکتبال را مشاهده بفرمایید:

 

images (5)


۱ .انتقال به دفاع – حمله سریع را متوقف کنید، به سرعت به عقب و پشت خط توپ بدوید
طوری باشد که اغلب امتیازات حریف از بازی ۵ علیه ۵ در برابر دفاع نشسته باشد نه از
موقعیت های ۲ علیه ۱ ،۳ علیه ۲

۲ .روی توپ فشار بیار بدون اینکه مغلوب شوی ) تا رسیدن به خط نیمه زمین مسیر توپ را دو بار
یا بیشتر تغییر دهید(
اجازه ندهید که حریف به راحتی توپ را بیاورد، میزان سرعت را به او دیکته کنید اما با
کنترل! این کار را انجام دهید.

۳٫با اعمال فشار توپ را از وسط زمین خارج کنید، تالش کنید آن را در سمت خط طولی نگه دارید
و در کمترین زمان ممکن کمک در”سمت ضعیف” ایجاد کنید.
یک کمک خوب از سمت ضعیف با قرار دادن مدافع در موقعیت جلوگیری از برش ها و
دفاع بهتر از سمت قوی، بخش داخلی را تقویت می کند.
۴ .با دینای کردن از گردش آسان توپ جلوگیری کنید، فاصله از حلقه ایجاد کنید و مهاجمان را به
خارج محدوده و زاویه مناسب شوت ببرید.
گردش آسان توپ برای مدافعان سمت ضعیف ایجاد مشکل می کند و از قرارگیری آنها
در زوایای مناسب برای کمک جلوگیری می کند.مهاجمان را از فاصله و زاویه مناسبشان
دور کنید، گردش توپ را کند کنید.
۵ .از نفوذهای با توپ و یا بدون توپ جلوگیری کنید، از منطقه پینت محافطت کنید
هیچ نفوذ مستقیم به سمت سبد وجود نخواهد داشت، به توپ اجازه حرکت شرق به
غرب یا برعکس داده می شود اما “شمال به جنوب” نه! یک دیوار بسازید پست ها و
دریافت های در منتطق پینت را دینای کنید.
۶ .روی هر شوت فشار وارد کنید – با هر دریافت توپ مهاجم دست ها را باال بکشید “دست ها
باال”
به هنگام هر دریافت توپ به سمت مهاجم چرخش کنید، هیچ “دریافت و شوت ” نباید
انجام شود.
۷ .ارتباط و حرکت
سریع و بلند با یکدیگر صحبت کنید ، هر حرکت و موقعیت خود را برای کمک به یکدیگر
توضیح دهید. موقعیت خود را با هر تغییر مکان توپ جابجا کنید، همواره توپ و یار خود
را ببینید.
۸ .در برابر هر شوتی باکس اوت کنید و هر ۵ نفر ریباند در دفاع شرکت کنید
موقعیت های اقدام مجدد را از حریف بگیرید. هر ۵ نفر درگیر ریباند دفاع شوید)گارد
ها در برابر توپ های برگشتی بلند مسئول هستند(.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.