جلسه ستاد امر به معروف شهرستان آبادان برگزار شد

جلسه ستاداجرایی امربه معروف ونهی ازمنکرشهرستان ابادان امروزدربیت امام جمعه ابادان  حجه الاسلام والمسلمین علی ابراهیمی پور برگزارشد .

در این جلسه که باحضوراعضا ستاد برگزارگردید رییس ستاد وامام جمعه ابادان گفت :
ستاد در اجرای وظایف وتکلیف خود مصممم است وباناهنجاریها برخور خواهدکرد ؛ وی افزودازمسولینی که در این زمینه کوتاهی میکنند ازطریق تریبون نماز جمعه به مردم معرفی خواهندشد
وبه مسولین توصیه نمود اسیرترفندمروجان منکر رانخورند چراکه انها از هرطریقی از جمله تظاهر به رفتارانسان دوستانه میخواهندبه ان مقام مسول نزدیک شوندتابعداواسطه انهادرهنگام ایجام مشکل برای او شوند.

وی افزود سفره خانه های سنتی وقلیان سراها _ را محلی برای ترویج فساد دراجتماع عنوان کرد

واز اعضاخواست تابا این پدیده مبارزه جدی شودوهمه قلیان سراهاوسفره خانه های غیرقانونی وغیرمجازکه فرهنگ اسلامی رانشانه گرفتندوباعث الوده کردن جوانان میشودراتعطیل کنند

وی درادامه ازعلمای شهرخواست تاحساسیت به این پدیدهای ضدارزشی رابیشترتبلیغ نمایندایشان ازهمه دستگاهاخواست عملکرد نیروی انتظامی دربرخورد باپدیده ضدفرهنگ اسلامی وعفت عمومی حمایت جدی کنند .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.