«برای تیم فوتبال شاهین بندرماهشهر»/ لطفا شور و نشاط یک شهر را نفروشید!

خورنا- مهدی چاروسائی: این روزها شایعه فروش و انتقال تیم باسابقه شاهین ماهشهرمارا در بحت وحیرت قرارداده شما دوستانی که شورونشاط وامید را با همراهی مهربانانه پیروفوتبال شهر وخانواده گرامیش بازحمات فراوان ایجادنموده اید،برخودلازم میدانم این دل نوشته راتقدیم به شمانماییم.

اینجانب تا آنجا که رصد کرده ام وشنیدارصحبتهای هواداران بوده ام حتی از نونهالان ،نوجوانان،همه وهمه نگرانند،چون شورونشاط وامیدرادرورزشگاه شهداشهرشون وتیم محبوب ودوست داشتنی وباسابقه شهرشون میبینند، که تازه در دوسال اخیرپیشرفت چشمگیری داشته است،دراین بین ازمسولین خواستاریم که به خواسته عمومی مردم شهرستان که خواهان حضور تیم فوتبال شاهین درلیک دسته دوم فوتبال کشور هستند توجه داشته باشند،وازخروج شور ونشاطی که توسط این تیم در شهرستان ایجاد شده است، جلوگیری بکنند.

چه اتفاقی افتاده است که این روزهافوتبال دوستان شهرمان میگویند سرنوشت تیم شاهین درفصل آینده چه میشود؟من که نتوانستم جوابی به فوتبال دوستان شهرم بدهم!!!!!!!

چون صحبتهای این روزهای شهردرباره فروش وانتقال امتیاز تیم شاهین ماهشهر میباشد،که مارادربحت وحیرت قرارداده است ،شمادوستانی که  شورونشاط رابانگاهی مهربانانه دربین ورزشکاران ایجاد کرده اید.

بازهم میتوانیم باهمیاری شما نماینده محترم بندر ماهشهر ،فرماندارمحترم این هدف گران مایه راادامه دهیم تایکبار دیگرشادی به جمع فوتبال دوستان ماهشهری برگردد
به امید توفیقات روزافزون وبهره مندشهرازشورونشاط پایدار

مهدی چاروسائی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • جای تاسفه بخدا
    همه چی این شهرو فروختید.. .شرمتان باد