توزیع مواد بیولوژیک در راستای مبارزه غیر شیمیایی با آفات در آبادان

خورنا -مدیر جهاد کشاورزی آبادان از توزیع تله و مواد بیولوژیک در راستای مبارزه غیر شیمیایی با آفات خبر داد.

ناجی شهیب زاده گفت: تولید محصولات غذایی سالم، یکی از مهمترین اهداف بخش کشاورزی است و باحذف نهاده های شیمیایی در کشاورزی می توان علاوه بر تولید محصول سالم از هزینه ها کاست و بر درآمد افزود.ما به کشاورزان توصیه و ترویج می کنیم در مبارزه و کنترل آفات از روش های مبارزه بیولوژیک، غیرشیمیایی، زراعی و مکانیکی استفاده کنند و مبارزه شیمیایی را به عنوان آخرین راه حل مبارزه با آفات در نظر بگیرند.

وی گفت: کشاورزانی در سطح شهرستان داریم که در تولید محصول خرما از هیچ گونه ماده شیمایی استفاده نمی کنند وهر کجا کشاورزان توصیه های فنی و علمی حفظ نباتات را بکار بستند میزان خسارت کمتر دیده شده است.

ناجی شهیب زاده اظهارداشت: مبارزه بیولوژیک به دو صورت استفاده از حشرات پارازیت و استفاده از مواد بیولوژیک انجام می شود که در نخلستان های شهرستان آبادان کار مبارزه با آفات با استفاده از مواد بیولوژیک صورت می گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی آبادانعنوان کرد: در سال جاری حدود ۶۰ هکتار از نخلستان ها با استفاده از نوار و کارت زرد تحت مبارزه مکانیکی بر علیه زنجره خرما قرار میگیرد. همچنین با استفاده از فرمونها و تله های دلتا و چسبهای توزیعی ۶۰ هکتار نیز تحت مبارزه غیر شیمیایی با سوسک شاخدار خرما قرار میگیرند.

وی بیان داشت: علاوه بر نوارو کارت زرد و فرمون سوسک شاخدار همچنین فرمون سوسک حنایی جهت ردیابی سرخرطومی حنایی خرما، حشره کش بیولوژیک روی اگروجهت مبارزه با آفات سبزی و صیفی، کود مایعنانو فارمکس وان جهت استفاده بین میانه کاری های نخلستان به صورت رایگان بین  ۱۳۰ نفر از کشاورزان توزیع شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.