نابسامانی در درمان هفتکل

ابراهیم داودی|خورنا – وضعیت درمان درشهرستان هفتکل نسبت به تلاش هایی که درسراسر کشور و دولت جدید و وزیر ساعی آین دولت صورت گرفته است هنوز راضی کننده نیست.
از آنجا که شاید درآمد پزشکان عمومی بخصوص کسانیکه در درمانگاه های دولتی خدمت میکنند خیلی راضی کننده نیست و تحصیلات و تلاش این قشر زحمتکش ازین طریق شاید کفاف زندگی شان را ندهد بخصوص درشهر های کوچکی چون هفتکل که امکانات رفاهی ان راضی کننده نیست، گزینه های مثبت قابل توجهی برای ماندن و جذب پزشکان عمومی برای خدمت در درمانگاهها وجود ندارد.

مواردی از برخورد نادرست برخی پزشکان که سابقا در شهرهای بزرگتر وبهتری خدمت میکردند و نارضایتی مردم ازیشان وحتی تذکر احتمالی مسولان مربوطه بهداشت ودرمان ودیگر مسولان شهری؛ مگر چه اتفاقی برای سرنوشت این قشر خواهد افتاد بجز آنکه در نهایت ازین شهر به شهری دیگر منتقل شوند که شاید دلیل برخوردهای چنین افرادی نیز به همین دلیل باشد ومی توان گفت برخورد با آنان نوعی جایزه برایشان محسوب خواهد شد؟

جابجایی به شهری راحت تر وبا امکانات بیشتر وبهتر.

ازین رو از مسولان محترم دانشگاه علوم پزشکی و وزیر محترم تقاضای بررسی و بوجود آوردن شرایطی ست که اولا پزشکان محترم برای فرار از خدمت در چنین شهرها و درمانگاههایی به هر برخوردی با مراجعین دست نزنند چراکه وقتی کسی بخاطر بیماری و از ناچاری وقت یا بی وقت به این افراد مراجعه میکنند دیگر فقط همان درد بیماری راتحمل کنند نه بداخلاقی و بی اهمیتی کسی که هرچند شاید حقوقش اندک باشد ولی متعهد شده است تا برای نجات جان بیماران و کم کردن رنج آنان تلاش کند.

در ثانی وقتی کسانی به اینصورت تلاش برای جابجا شدن خود میکنند حداقل انتظار برخوردی مناسب با ایشان است چراکه آگر کم کاری یا بداخلاقی موجب اخذ شرایط بهتری گردد که دیگر هیچ فردی برای هدف متعالی این صنف پرتلاش ؛ در چنین شهرهایی حاضر بخدمت نخواهند بود.

در پایان نکاتی گفتنی از برخورد پزشکی در یکی از درمانگاههای شهر توسط برخی شهروندان وحتی بصورت شفاهی توسط برخی پرسنل درمانگاه به خبرنگار خورنا ارایه شده و به سمع مسولانی درشهر رسانیده شده است اما آنچه میباید صورت گیرد قطعا فکری اساسی توسط مسولان درمانی استانی وحتی وزارت بهداشت و درمان ست.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.